Undgå bøder: Sådan er reglerne for snerydning

Det burde være forårsvejr, men i stedet er danskerne blevet fodret med sne. Og det vinterlige vejr fortsætter med stor sandsynlighed ugen ud.

Det betyder, at man som husejer skal sørge for at rydde snedækket foran ens ejendom i de tidlige morgentimer.

Og der er ingen vej udenom, hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej. I så fald har du nemlig pligt til at rydde for sne og at gruse på de arealer, der er bestemt for gående - det være sig fortove, afmærkede fodgængerovergange, udvendige trapper, stier og lignende.

Og ifølge loven skal sneen ryddes så hurtigt som muligt. Det vil for grundejere sædvanligvis betyde, at de skal have skovlet sneen væk inden kl. 7.00 om morgenen (søndage kl. 8), mens de også skal sørge for at holde ryddet og gruset indtil kl. 22.00 om aftenen.

Dog er man ikke forpligtiget til at rydde sne inden for normal arbejdstid, hvis man har haft gang i sneskovlen om morgenen.

Sådan fjernes sneen
Når der skal ryddes for sne, skal det gøres i de første 10 meter fra ejendommens skel og være i hele fortovets bredde - eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på kørebanen langs rendestenen.

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet dog kun, når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst to meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen langs rendestenen langs cykelstien.

Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gade hjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger eller op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering.

Bøde og erstatning
Hvis du forsømmer dit ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen falder og kommer til skade på din grund.

Ved erstatningskrav skal den tilskadekomne dog kunne bevise sin påstand om, at skaden skyldes mangelfuld glatførebekæmpelse, som det hedder. Det kunne eksempelvis ske med vidner eller med fotografier fra skadesstedet.

Uanset om der sker uheld eller ej, kan du imidlertid få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund. Og her lyder bøden ifølge rigsadvokaten på 1000 kroner - et beløb som dog kan forhøjes, hvis overtrædelsen har medført personskade.

.